การศึกษา

กำชับสถานศึกษา กศน.เป็น “White Zone” “วัลลพ” ชี้ปงบฯ 66 สนองจุดเน้น “ตรีนุช”

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผ่านระบบออนไลน์ ในการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ว่า รัฐบาลมุ่งเน้นจัดการศึกษาในทุกมิติ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของ กศน.ต้องมีการพัฒนาให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาทุกช่วงวัยจึงสำคัญที่จะนำประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปัจจุบันการจัดการศึกษาพบกับความท้าทายหลายรูปแบบ จึงเป็นโจทย์ท้าทายว่า สำนักงาน กศน.จะมีแนวทางจัดการศึกษาอย่างไรให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหน้าที่สำคัญของครู กศน.ที่จะนำความรู้หรือองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาต่อยอด นอกจากนี้ ฝากให้ผู้บริหารสถานศึกษากำกับดูแลให้สถานศึกษาเป็น White Zone อย่างแท้จริง

การศึกษา

ด้านนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า งานที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้ เป็นจุดเน้นของ ศธ.ที่ รมว.ศธ.ได้ให้หลักการสำคัญ อาทิ เร่งสร้างความปลอดภัยด้านต่างๆในสถานศึกษา พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย มีความน่าสนใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น การปรับศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจให้เข้าใช้บริการ และการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ชี้แจงผลการวิเคราะห์รวมทั้งถอดบทเรียนเรื่อง N-net การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนให้มีความเชื่องโยงกับสถานศึกษาในระดับต่างๆ เพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน รวมทั้งพัฒนาทางเลือกที่หลากหลายในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับผู้เรียน กศน. และประชาชน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้เข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือ Credit Bank ได้ด้วย นอกจากนี้จะเร่งรัดกฎหมายการศึกษา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …อยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 และประกาศบังคับใช้ต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งที่เราต้องร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ.2566.

ติดตามข่าวการศึกษาและข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : สกศ.’ จัดเสวนาถกวิจัย ‘มรภ.กับการพัฒนาท้องถิ่น