การศึกษา

AIS ขยายหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ สู่ 2.9 หมื่นโรงเรียนเครือ สพฐ.

AIS เดินหน้าขยายผลโครงการอุ่นใจไซเบอร์ หลักสูตรเรียนรู้ด้านการเสริมทักษะดิจิทัล หลักสูตรแรกของไทย มาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผ่านศึกษานิเทศก์ ครูอาจารย์ ไปสู่นักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 245 เขต รวม 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นการเรียนการสอนภายในภาคต้น ของปีการศึกษา 1/2566 เป็นต้นไป

“สายชล ทรัพย์มากอุดม” หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ เกิดจากการทำงานร่วมกัน AIS และภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับการเรียนการสอน ปลูกฝังทักษะดิจิทัล

การศึกษา

ผ่านเนื้อหา 4 Professional Skill Module หรือ 4P4ป คือ 1) Practice : ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2) Personality : แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ 3) Protection : เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์ และ 4) Participation : รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์ รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลยุคใหม่ให้กับเด็ก เยาวชน และคนไทย

“หลังจากที่ได้เปิดตัวหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ และได้มีการทดลองทดสอบบนระบบแซนด์บอกซ์ ที่มีคุณครู นักเรียน เข้าเรียนและสอบผ่านไปแล้วกว่า 160,000 คน จากการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดปีที่ผ่านมา

ครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ AIS พร้อมขยายผลผ่านไปยัง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทั่วประเทศที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ในการนำเข้าไปอยู่ในการเรียน การสอน หรือกิจกรรม ที่จะบ่มเพาะให้นักเรียนค่อยๆเพิ่มพูนความรู้ และทักษะดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีอย่างชัดเจน”

แนะนำข่าวการศึกษาเพิ่มเติม : กำชับสถานศึกษา กศน.เป็น “White Zone” “วัลลพ” ชี้ปงบฯ 66